Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rent Agreement Format for Shop in Marathi

Rent Agreement Format for Shop in Marathi

Renting a shop in Maharashtra requires a rent agreement. A rent agreement is a legal document that outlines the terms and conditions of renting a property. It is essential to have a rent agreement to avoid any disputes between the landlord and the tenant. In this article, we will discuss the rent agreement format for a shop in Marathi.

Before we proceed, here are a few things to keep in mind:

1. The rent agreement should be in Marathi and English, both languages.

2. Both the landlord and the tenant should have a copy of the rent agreement.

3. The rent agreement should be registered in the sub-registrar`s office.

Here is the format of the rent agreement for a shop in Marathi:

पहिलं अनुच्छेद: परिचय

नाम:

पत्ता:

फोन नंबर:

ईमेल आयडी:

महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यायावरील वाणिज्य दुकानांच्या लागतीच्या नियमांनुसार, इथं लक्ष देण्यात आलं आहे की, येथे ठेवलेले दुकान/कमरा/अधिकृत ठिकाण वापराच्या मुदतीच्या कार्यारंभाची दिनांक…………पर्यंत या वाढीच्या ठिकाणाच्या वापराची सद्यस्थिती खरेदी/रिक्षमा ठेवली आहे.

दुसरा अनुच्छेद: सुरक्षा-रक्कम

खालील नियमांच्या वापराच्या अटींच्या संदर्भात येथे दिलेल्या सूचनांवर आधारित या दुकानांच्या वापराच्या पदार्थांची सुरक्षा एका रुपयापेक्षा कमी आणि संपूर्ण रक्कमेपेक्षा कमी असल्यास संदर्भांसाठी रक्कम ठेवली जातील.

तिसरा अनुच्छेद: ठेव/णुकादीचे शर्त

या दुकानाची सद्यस्थिती/खरेदी/रिक्षमा ठेवण्याचा परवानगी देण्यात येते. सद्यस्थिती ठेवलेल्या पदार्थांच्या यादी आणि त्यांच्या वापराच्या मुदतीची तपशील आणि सद्यस्थिती खरेदी/रिक्षमा ठेवलेल्या सर्व पदार्थांच्या तपशील येथे नोंदविले आहेत.

चौथा अनुच्छेद: किराया

या दुकानाच्या मालमत्ता/कराराच्या अधिकाऱ्यांचा दर वापराच्या मुदतीच्या संधीच्या सद्यस्थितीनुसार या दुकानाचा किराया नोंदविला आहे.

पाचवा अनुच्छेद: विशेष शर्ते

येथे वापराची मुदत, किरायाची रक्कम, दुकानाच्या मालमत्तेची सुरक्षा, दुकानाच्या अधिकाराची वर्तमान स्थिती, दुकानाच्या अधिकाराच्या तब्बल, ठेव/नुकादीच्या शर्तेची तपशील आणि संदर्भांसाठी परवानगी देण्यात आलेले अन्य संबंधित शर्ते नोंदविली आहेत.

छठा अनुच्छेद: विवाद निवारणासाठी प्रक्रिया

शासनानुसार या दुकानावर जर विवाद उद्भवला तर तो संघटित होण्यापूर्वी दुस-या अहवालाप्रमाणे नियमवलीत दिलेल्या न्यायालयात विवादाचा निराकरण केला जाईल.

सातवा अनुच्छेद: अधिकार आणि कर्तव्य

या दुकानाचा मालमत्ता आणि संपत्ती म्हणून वापरला जाईल हा नियमानुसार अंतिम अनुच्छेद आहे.

या अहवालाचे त्याच्या खालील पाऊलींवर हस्ताक्षर करण्यात आणि संघटित करण्यात आलेल्या दोन प्रति एकाच नमुन्यात देण्यात येतील.

दुकानाच्या मालकाचा हस्ताक्षर:

——————

दुकानाच्या ठिकाणाची नोंद:

——————

दुकानाच्या मालमत्तेचा शिल्लक नंबर:

——————

दुकान वापरणारा हस्ताक्षर:

——————

दुकानाच